Obchodní podmínky

Winist s.r.o.

01.06.2021

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.winist.cz, jehož provozovatelem je Winist s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Na jedné straně stojí společnost Winist s.r.o., IČO: 09558047, se sídlem Orebitská 101/16, 130 00, Praha 3 – Žižkov, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 338155, jako provozovatel e-shopu (dále jen „ prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „ zákazník“ nebo „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „VOP“).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje VOP pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „vstoupit“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto VOP.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. U zboží je uvedena cena bez daně z přidané hodnoty i s daní z přidané hodnoty, kdy tato cena je včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na balné a doručení zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Na webovém rozhraní obchodu mohou být dále uvedeny další podmínky uzavření kupní smlouvy, zejména omezení oblasti rozvozu a upřesnění doby rozvozu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou zjevných chyb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Za účelem objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Na dárky, které jsou poskytovány kupujícímu ze strany prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3) UŽIVATELSKÝ ÚČET

Po registraci kupujícího v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet").

Při registraci kupujícího v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, pokud je neaktivní déle než 1 rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu, existují-li důvodné pochybnosti o identitě kupujícího.

4) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené na prezentaci e-shopu jsou uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně u konkrétního zboží stanoveno jinak. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Prodávající požaduje úhradu kupní ceny dle prodávajícím umožněného a kupujícím zvoleného způsobu úhrady při realizaci objednávky, zpravidla před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího. Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká zejména požadavků na dodání speciálního zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající započne s plněním dle kupní smlouvy po uhrazení zálohy kupujícím.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti bezodkladně po jejím zjištění. Kupující bere dále na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na zboží, které není v pevné nabídce e-shopu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které jsou popsány na webové stránce obchodu. Tamtéž jsou popsány i možnosti přepravy, cena přepravy, případná omezení možných míst dodání a předpokládaný termín doručení. Celková částka nákladů na přepravné a balné je kupující oznámena před uzavřením kupní smlouvy a kupující je povinen tyto náklady uhradit společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby není prodávající povinen do okamžiku připsání kupní ceny na jeho účet zboží kupujícímu odeslat. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu.

5) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající rovněž oprávněn požadovat po kupujícím náklady za uskutečnění dopravy na sjednané místo dodání ve skutečné výši a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.

Při převzetí je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li  na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost. Zárukou na jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

Práva z odpovědnosti za vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího na elektronické adrese info@winist.cz, na adrese Orebitská 101/16, 130 000 Praha 3, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace; přičemž zájmem prodávajícího je, aby reklamace včetně odstranění vady byla vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající  nemůže dodat nové zboží bez vad.

7) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pro uznání reklamace jakosti vína je dále potřeba, aby kupující uchovával zakoupené zboží po celou dobu v konstantní teplotě  8 -12 °C, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@winist.cz nebo na adresu sídla prodávajícího Orebitská 101/16, 130 000 Praha 3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků.

Winist s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Winist s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému.

9) OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.winist.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Winist s.r.o., kontakt: e-mail: info@winist.cz.

10) ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. .

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky jsou platné v den odeslání elektronické objednávky. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

  1. adresa pro doručování: Orebitská 101/16, 130 00, Praha 3 – Žižkov
  2. adresa elektronické pošty: info@winist.cz

V Praze dne 1. 6. 2021.

 

 

PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK WWW.WINIST.CZ

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Návod: vyplňte tento formulář, uložte nebo vytiskněte jej a pošlete zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je možné poslat na e-mailovou adresu info@winist.cz nebo vytištěný formulář na adresu Winist s.r.o., Orebitská 101/16, 130 00, Praha 3 – Žižkov.

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Winist s.r.o.

IČ: 09558047

Se sídlem: Orebitská 101/16, 130 00, Praha 3 – Žižkov

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.